ЗАГВАР ХЭВЛЭХ

.............................................................. шүүхэд

нэхэмжлэл гаргах нь:

.... оны ....-р сарын ....-ны өдөр

 

Нэхэмжлэгч: ……………… овогт ……………………..

.....................аймаг, ...................сум, …........... хороо, …......... байр ,......…...тоо

Утас:…..............

 

Нэхэмжлэлийн шаардлага:Асран хамгаалагчаар тогтоолгох тухай

 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................асрамжинд байгаа тул намайг асран хамгаалагчаар нь тогтоож өгнө үү.

 

Нэхэмжлэлд: /Хавсаргасан баримтын жагсаалтаа бичнэ үү. Мөн хуудсаа дугаарлана уу/

1.Нэхэмжлэл 1 хувь

2. Хүүхдийн төрсөний гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар гэрчлүүлсэн/

3. Хорооны засаг даргын тодорхойлолт

4. Нас барсаны гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар гэрчлүүлсэн/

5. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар /нотариатаар гэрчлүүлсэн/

6. Улсын тэмдэгтийн хураамж /70200/

 

Нэхэмжлэгч:.................../                                  /