ЗАГВАР ХЭВЛЭХ

.............................................................. шүүхэд

нэхэмжлэл гаргах нь:

.... оны ....-р сарын ....-ны өдөр

 

Нэхэмжлэгч: ……………… овогт ……………………..

.....................аймаг, ...................сум, …........... хороо, …......... байр ,......…...тоо

Утас:…..............

 

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Ажилласан жил тогтоолгох тухай

 

…................................................. миний бие ...... оны .... дүгээр сарын ....-ний өдрөөс ................................................................................................................-аар ажилласан. ...............................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................Иймд намайг ..... оны ..дүгээр сарын ...-ний өдрөөс ..... оны ... дугаар сарын ....-ний өдрийг хүртэл ......................................................................................................... ажиллаж байсныг тогтоож өгнө үү.

 

Нэхэмжлэлд: /Хавсаргасан баримтын жагсаалтаа бичнэ үү. Мөн хуудсаа дугаарлана уу/

 1.Нэхэмжлэл 1 хувь

 2.Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /70.200 төгрөг/

3.Улсын төв архив болон нийслэлийн архивийн лавлагаа

4.Хөдөлмөрийн дэвтэрийн хуулбар /нотариатаар гэрчлүүлсэн/

5.Цуг ажиллаж байсан 2 хүний тодорхойлолт, иргэний үнэмлэхний хуулбар /нотариатаар гэрчлүүлсэн /

6.Оршин суугаа хорооны Засаг даргын тодорхойлолт

7.Иргэний үнэмлэхийн хуулбар /нотариатаар гэрчлүүлсэн/

8.Бусад баримт /ажилд орсон, гарсан тушаал, тухайн үеийн гэрэл зураг, сайшаалын бичиг, баярын бичиг, үйлдвэрчиний эвлэлийн батлах гэх мэт/

/Нотлох баримтыг эх хувиар нь өгөх боломжгүй бол нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарыг гаргаж өгнө/

 

                            Нэхэмжлэгч:.................../                                      /