ЗАГВАР ХЭВЛЭХ

.............................................................. шүүхэд

нэхэмжлэл гаргах нь:

.... оны ....-р сарын ....-ны өдөр

 

Нэхэмжлэгч: ……………… овогт ……………………..

.....................аймаг, ...................сум, …........... хороо, …......... байр ,......…...тоо

Утас:…..............

Хариуцагч: .....................

.....................аймаг, ...................сум, …........... хороо, …......... байр ,......…...тоот

Утас:…..............

 

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Ажилд эгүүлэн тогтоолгох, ажилгүй байсан хугацааны цалинг гаргуулах

 

 

................... би …... оны … дүгээр  сарын  …..-ны өдөр …......ХК-тай хөдөлмөрийн гэрээг …. жилийн  хугацаатай хийж, …............. ажилд орсон. Хөдөлмөрийн гэрээний хугацаа дуусч …......... оны ….. дүгээр сарын …..-наас эхлэн ….. оны …. дүгээр  сарын ….-ны өдрийг хүртэл хөдөлмөрийн гэрээг ….. жилийн хугацаагаар үргэлжлүүлэн сунгасан. Гэтэл …......оны …. дүгээр сарын ….-ны өдөр …..... дугаартай захирлын тушаалаар ......................................................................хөдөлмөрийн гэрээг цуцалж ажлаас халсан юм. Ажиллах хугацаандаа би ........................................................................................................... Иймд намайг ажлаас үндэслэлгүйгээр халсан тул ажилд эргүүлэн тогтоож, ажилгүй байсан хугацааны цалин …............................. төгрөгийг гаргуулж өгнө үү.

Нэхэмжлэлд:/Хавсаргасан баримтын жагсаалтаа бичнэ үү. Мөн хуудсаа дугаарлана уу/             

1. Нэхэмжлэл …..хувь

2. Хөдөлмөрийн гэрээ

3. Ажилд орсон тушаал

4. Ажлаас халагдсан тушаал

5. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар нотариатаар гэрчлүүлсэн

6. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар нотариатаар гэрчлүүлсэн

/ Нотлох баримтыг эх хувиар нь өгөх боломжгүй бол нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарыг гаргаж өгнө /

 

 Нэхэмжлэгч:.................../                                                 /