ЗАГВАР ХЭВЛЭХ

............................................................... шүүхэд

нэхэмжлэл гаргах нь

..... оны.....-р сарын....-ны өдөр

                                                     

Нэхэмжлэгч: ………………… овогт ……………….

Улаанбаатар хот, ..................... дүүрэг, ............. хороо, .............. байр ......... тоот

Утас:.................

 

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Нөхөн олговор гаргуулах тухай.

 

…………..миний ……………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………....……………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................................................................

Иймээс ………….. миний биед олгогдох нөхөн олговрыг олгож өгнө үү.

 

Нэхэмжлэлд: Хавсаргасан баримтын жагсаалтаа бичнэ үү. Мөн хуудсаа дугаарлана уу/

1. Нэхэмжлэл 1 хувь

2. Монгол Улсын Дээд Шүүхийн цагаатгасан тухай үнэмлэх болон магадлал  / нотариатаар гэрчлүүлсэн /

3. Тагнуулын Ерөнхий Газрын тусгай архивийн лавлагаа

4.Үндэсний төв архивийн лавлагаа / хүн амын тооллогын /

5.Иргэний Гэр Бүлийн Байдлын Бүртгэлийн төв архиваас нас баралтын тухай тодорхойлолт

6.Өв залгамжлах эрхийн гэрчилгээ

7.Садан төрлийн холбоотойг мэдэх 2 хүний тодорхойлолт

8.Тодорхойлолт гаргаж өгсөн 2 хүний иргэний үнэмлэх / нотариатаар гэрчлүүлсэн /

9.Сонины нөхөн олговор авах эрх бүхий иргэдийн нэрс бүхий жагсаалт

10. Нэхэмжлэгчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар нотариатаар гэрчлүүлсэн

11. Оршин суугаа хорооны Засаг даргын тодорхойлолт

/Нотлох баримтыг эх хувиар нь өгөх боломжгүй бол нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарыг гаргаж өгнө/

 

                       Нэхэмжлэл гаргасан:  гарын үсэг  /……………..................../