ЗАГВАР ХЭВЛЭХ

........................................................................................шүүхэд

нэхэмжлэл гаргах нь

 

.....оны....-р сарын....-ны өдөр

 

Нэхэмжлэгч: ………………… овогт ……………….

Улаанбаатар хот, ..................... дүүрэг, ............. хороо, .............. байр ......... тоот

Утас:.................

Хариуцагч: : …………………. овогт ………………

Улаанбаатар хот, ..................... дүүрэг, ............. хороо, .............. байр ......... тоот

Утас:.................

 

Нэхэмжлэлийн шаардлага:Орон сууцны өмчлөгчөөр тогтоолгох тухай

 

Иргэн …………….  миний бие ………………..-ны өдөр ………..... ХХКомпанитай орон сууцны барилгаас нь захиалгаар байр худалдан авах гэрээг байгуулж, …………… дүүргийн ……-р хорооны нутаг дэвсгэрт ....... орон сууц үйлчилгээний хотхоны ………. айлын орон сууцны барилгаас ….м2 талбай бүхий …. өрөө орон сууцыг 1м2 талбайг ….. доллароор тооцож бүгд …………… доллароор худалдан авахаар болсон.

Гэрээ хийсэн өдрөө төлбөрийн ….% болох …… /есөн мянган/ ам долларыг төлсөн.

Уг барилгыг …………..-ний өдөр ашиглалтанд оруулахаар гэрээндээ тусгасан боловч хугацаандаа ашиглалтанд ороогүй бөгөөд энэ нь бидний хооронд байгуулсан гэрээний 4.1-ийн А-д барилгыг ашиглалтанд оруулахаар тохиролцсон хугацаа хожимдуулсан нөхцөлд хугацаа хэтэрсэн сар тутамд нийт үнийн дүнгийн ……..%-иар алданги тооцож захиалагчид төлөх ёстой гэсэн заалт нь хэрэгжээгүй.

………………-ны өдөр ............... компани нь ………… тоот мэдэгдэл ирүүлж гэрээний 4.2 дахь заалтыг зөрчин гэрээг шинэчлэхийг мэдэгдсэн. Энэхүү мэдэгдэл нь хууль бус учир иргэн ……………. намайг …………… дүүргийн ……….-р хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах .......... орон сууцны хотхоны …..м2 талбайтай …. өрөө орон сууцны өмчлөгчөөр тогтоож өгнө үү.

 

Нэхэмжлэлд: /Хавсаргасан баримтын жагсаалтаа бичнэ үү. Мөн хуудсаа дугаарлана уу/

1.Нэхэмжлэл 2 хувь

2. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн /70200 төгрөг /баримт

3.Захиалгаар байр худалдан авах гэрээ 2 хуудас

4.  Иргэний үнэмлэхийн хуулбар 1 хуудас

5. ............ ХХК-ий мэдэгдэл 1 хуудас

6.. Нийт 6 хуудас материал /Нотлох баримтыг эх хувиар нь өгөх боломжгүй бол нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарыг гаргаж өгнө/                             

 

Нэхэмжлэл гаргасан: гарын үсэг /……………………......../