ЗАГВАР ХЭВЛЭХ

  

/Загварыг бөглөхгүй /

....................................... шүүхэд хүсэлт гаргах нь:

 

.......   оны ... сарын ... өдрийн ... тоот шүүгчийн захирамжийг /шүүхийн шийдвэрийг/ хариуцагч сайн дураар биелүүлэхгүй байх тул  албадан гүйцэтгэх захирамж, гүйцэтгэх хуудасны хамт бичиж өгнө үү.

Хүсэлт гаргасан: .............

Утас: ....................

                        .......он….сар...өдөр

 

/Захирамж, шийдвэрийг эх хувь эсхүл нотариатаар батласан хувиар хавсаргана/