ЗАГВАР ХЭВЛЭХ

 

.........................................................................................

шүүхэд нэхэмжлэл гаргах нь

 …. оны … -р сарын …-ны өдөр

 

Нэхэмжлэгч: ..................................

Улаанбаатар хот, ……………… дүүрэг дэх тооцооны салбар

Утас:……………

 

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Хариуцагчийг эрэн сурвалжлуулах тухай.

 

Иргэн …………………….. нь ……………с банкны …. салбараас ……. оны ……. дугаар сарын …………..-ны өдөр …………. тоот зээлийн гэрээгээр ………………. /

сая / төгрөгийг …………. хоногт ………… хувийн хүүтэй, эргэлтийн хөрөнгийн зориулалтаар …. сарын хугацаатай буюу ……… оны … дугаар сарын ….-ны өдөр гэрээ дуусгавар болох нөхцөлтэйгээр авсан. Зээлдэгч нь зээл авах үедээ ………. дүүргийн ………..р хороо, ………….. тоотод оршин сууж, ………… дүүрэгт байрлах ………………. ХХК-ий харъяа ………. нэрийн барааны дэлгүүрт лангуу түрээслэн ажиллуулж орлого олж байсан бөгөөд эхний сарын зээлийн эргэн төлөлтөөс эхлэн зээлийн гэрээний үүргээ зөрчин байнга хугацаа хоцроон төлж байгаад …….. оны …….. дугаар сараас эхлэн зээлийн төлбөрөө хийхээ больсон. Мөн түрээсийн лангуу ажилуулахаа ч больсон байна. Одоо түүний оршин суух хаяг нь тодорхой бус хаана байгаа нь мэдэгдэхгүй байгаа тул эрэн сурвалжилж өгнө үү.

/Эрэн сурвалжлах гэж байгаа хүнийхээ талаарх мэдээлэлийг дэлгэрэнгүй бичнэ/

 

Нэхэмжлэлд: /Хавсаргасан баримтын жагсаалтаа бичнэ үү. Мөн хуудсаа дугаарлана уу/

1. Нэхэмжлэл 1 хувь

2. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт / 70200 төгрөг /

3. Нэхэмжлэгчийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар

4.Байгууллагыг төлөөлж байгаа бол итгэмжлэл 1 хувь

5. Зээлийн болон барьцааны гэрээ

6. Эрэн сурвалжлуулах гэж байгаа этгээдийн иргэний үнэмлэх, зураг

7. Тухайн этгээдийн хамгийн сүүлд оршин сууж байсан хорооны Засаг даргын тодорхойлолт

/Нотлох баримтыг эх хувиар нь өгөх боломжгүй бол нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарыг гаргаж өгнө/

 

Нэхэмжлэл гаргасан: ........................ / ........................../