ЗАГВАР ХЭВЛЭХ

­    ............................................................................. шүүхэд

нэхэмжлэл гаргах нь

…. оны … -р сарын …-ны өдөр

 

Нэхэмжлэгч: …..................... овогт ……................-ийн Б…...……....…..

Улаанбаатар хот, ..................... дүүрэг, ............. хороо, .............. байр ......... тоот

Утас:.................

Хариуцагч: Боржигон овогт ….А….-ийн Б…………..

Улаанбаатар хот, ..................... дүүрэг, ............. хороо, .............. байр ......... тоот

Утас:.................

 

 

Нэхэмжлэлийн шаардлага:Хүүхдийн тэтгэлэг тогтоолгох тухай

 

............... миний бие нь ...... онд .................–тэй танилцаж хамтран амьдрах болсон. Бидний хамтран амьдрах хугацаанд ........ оны .... дугаар сарын ...-нд хүү ................., ........ оны ..... дугаар сарын ....-нд охин ............. нар төрсөн. Бид тодорхой шалтгааны улмаас гэрлэлтээ албан ёсоор батлуулаагүй байсан. Бид зан харьцааны тааламжгүй байдлын улмаас цаашид хамтран амьдрах боломжгүй болж  ....... оноос салж тус тусдаа хамтран амьдрах болсон юм.

Тэр үеэс хойш хүү охин хоёр маань миний асрамжинд амьдарч өсч торнисон. Одоо бид тус тусын амьдралтай болсон, цаашид хамтран амьдрах боломжгүй болсон тул …............ -г хүү .................., охинд тэтгэлэг гаргуулж  өгнө үү.

 

Нэхэмжлэлд хавсаргасан баримт бичиг: /Хавсаргасан баримтын жагсаалтаа бичнэ үү. Мөн хуудсаа дугаарлана уу/

      1.  Нэхэмжлэл 2 хувь

      2.  Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт/

      3.  ИХШХШтХ-ийн 63.1.5-д зааснаар Хүүхдийн тэтгэлэг тогтоолгох

           шаардлагад төлөх улсын тэмдэгтийн  хураамж 0-11 нас 31233

           төгрөг, 11-18 нас 50528 төгрөг төлнө. /1 хүүхдэд ногдох дүн/

      4. Хүүхдийн эрүүл мэнд өсөн бойжиж буй эмнэлгийн магадлагаа,

      сургуулийн тодорхойлолт

      5. Хүүхдүүдийн төрсний гэрчилгээний хуулбар 1 хувь

      6.  Иргэний үнэмлэхний хуулбар 1 хувь

      7. Хорооны засаг даргын тодорхойлолт зэрэг нийт … хуудас

      материал  хавсаргав.

      /Нотлох баримтыг нь эх хувиар нь өгөх боломжгүй бол нотариатаар

      гэрчлүүлсэн хуулбарыг гаргаж өгнө/

 

Нэхэмжлэл гаргасан: ......................  /........................./