ЗАГВАР ХЭВЛЭХ

         

 

 

Д/Д

 

 

 

Талуудын нэр

 

Өргөдлийн утга /Хуудасны тоо/

 

 

Шүүхэд хүлээн авсан огноо

 

 

Хувиарлагдсан шүүгчийн нэр

 

 

 

Гарын үсэг

Хүлээн авсан хүний гарын үсэг /Огноо, хуудасны тоо/