ЗАГВАР ХЭВЛЭХ

................................................................................................. шүүхэд

нэхэмжлэл гаргах нь:

.... оны… сарын …-ны өдөр       

                                                  

Нэхэмжлэгч:  …………….. овогт ...........................................

Улаанбаатар хот, ..................... дүүрэг, ............. хороо, .............. байр ......... тоот

Утас:.................

Харицуагч........................................ овогт ................................

Улаанбаатар хот, ..................... дүүрэг, ............. хороо, .............. байр ......... тоот

Утас:.................

 

Эрх хязгаарлах арга хэмжээ авахуулах тухай

 

……………………. би 200.. онд ..............-тэй  хамтран амьдарч эхлэсэн. Гэвч ............. нь 200..оны …сараас эхлэн намайг элдвээр хэлж хараах, ……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………

………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..…………………

…………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………

……………………..……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..

Цаашид энэ байдал үргэлжлэх юм бол миний болон ............. маань амь нас, эрүүл мэнд, хүмүүжилд ноцтой хохирол учруулж болзошгүй байх тул Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх хуулийн дагуу арга хэмжээ авч өгнө үү.

 

Бүрдүүлэх материал:

1.Хүсэлт  нэг хувь

2.Хүүхдийн төрсөний гэрчилгээний хуулбар нотариатаар гэрчлүүлсэн.

3.Хүүхдийн эрүүл бойжиж байгаа гэсэн өрхийн эмчийн тодорхойлолт

4.Хүчирхийлэлийн эсрэг төвд хандсан хүсэлт

5.Хүчирхийлэлийн эсрэг төвийн мэдээлэл

 

Гомдол гаргасан: гарын үсэг / ….................../