ЗАГВАР ХЭВЛЭХ

.............................................................. шүүхэд

нэхэмжлэл гаргах нь:

.... оны ....-р сарын ....-ны өдөр

 

Нэхэмжлэгч: ……………… овогт ……………………..

.....................аймаг, ...................сум, …........... хороо, …......... байр ,......…...тоот

Утас:…..............

 

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Нас тогтоолгох тухай

 

Миний бие ….... ..онд ......................... аймгийн ................................ сумын .................................................гэдэг газар  ................................................. хүүхэд болон төрсөн ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................... өгнө үү.

 

Нэхэмжлэлд: /Хавсаргасан баримтын жагсаалтаа бичнэ үү. Мөн хуудсаа дугаарлана уу/

1.Нэхэмжлэл ….. хувь

2.Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /70200 төгрөг/

3.Үндэсний төв архивийн лавлагаа /хүн амын тооллогын/

4.Нэхэмжлэгчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар нотариатаар гэрчлүүлсэн байх.

5.Оршин суугаа хорооны Засаг даргын тодорхойлолт

/Нотлох баримтыг эх хувиар нь өгөх боломжгүй бол нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарыг гаргаж өгнө/                            

 

Нэхэмжлэгч:.................../                                  /