ЗАГВАР ХЭВЛЭХ

.............................................................. шүүхэд

нэхэмжлэл гаргах нь:

.... оны ....-р сарын ....-ны өдөр

 

Нэхэмжлэгч: ……………… овогт ……………………..

.....................аймаг, ...................сум, …........... хороо, …......... байр ,......…...тоо

Утас:…..............

Хариуцагч: .....................

.....................аймаг, ...................сум, …........... хороо, …......... байр ,......…...тоот

Утас:…..............

 

Нэхэмжлэлийн шаардлага:Зээлийн гэрээний үүрэгт……төгрөг гаргуулах тухай.

 

                …....................................... би .....................................................-тэй  …. оны … дугаар сарын ….-ны өдөр “Зээлийн гэрээ” байгуулан …… төгрөгийг ….хувийн хүүтэй,….. сарын хугацаатайгаар …. оны …-р сарын ….-ны өдөр хүртэл зээлүүлсэн. Зээлийн гэрээнд ................................................ нотариатаар батлуулсан. Гэрээний хугацаа дууссан боловч зээлдэгч …........................... нь зээлийн төлбөрөө төлөөгүй өнөөг хүрч байна. Зээлийн гэрээнд заасны дагуу хугацаа хэтрүүлсэн хоног тутам …... хувийн алданги тооцож … хоногийн алданги, үндсэн зээлийн …….................. төгрөг, түүний хүү болох ….................. төгрөгийн хамт нийт …..................... төгрөгийг хариуцагч ….................................-ээс гаргуулан өгнө үү.

 

 Нэхэмжлэлд: /Хавсаргасан баримтын жагсаалтаа бичнэ үү. Мөн хуудсаа дугаарлана уу/

1. Нэхэмжлэл ….хувь

2. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт-1 хуудас

3. “Зээлийн гэрээ”-ний … хувь

4. Иргэний үнэмлэхний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар - …...хувь

/Нотлох баримтыг эх хувиар нь өгөх боломжгүй бол нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарыг гаргаж өгнө/

 

 Нэхэмжлэгч:.................../                                                 /