ЗАГВАР ХЭВЛЭХ

.............................................................. шүүхэд

нэхэмжлэл гаргах нь:

.... оны ....-р сарын ....-ны өдөр

 

Нэхэмжлэгч: ……………… овогт ……………………..

.....................аймаг, ...................сум, …........... хороо, …......... байр ,......…...тоо

Утас:…..............

Хариуцагч: .....................

.....................аймаг, ...................сум, …........... хороо, …......... байр ,......…...тоот

Утас:…..............

 

Нэхэмжлэлийн шаардлага:Гэрээний үүрэгт................төгрөг гаргуулах тухай.

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................   гаргуулан өгч намайг хохиролгүй болгож өгнө үү.

 

 Нэхэмжлэлд хавсаргасан баримт бичиг/Хавсаргасан баримтын жагсаалтаа бичнэ үү. Мөн хуудсаа дугаарлана уу/

1. Нэхэмжлэл ..хувь

2.“Ажил гүйцэтгэх гэрээ”-ний … хувь

3. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт… хуудас

4. Нийт … хуудас материал хавсаргав

/Нотлох баримтыг нь эх хувиар нь өгөх боломжгүй бол нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарыг гаргаж өгнө/

 

 

 

Нэхэмжлэгч:.................../                                  /