ЗАГВАР ХЭВЛЭХ

.............................................................. шүүхэд

нэхэмжлэл гаргах нь:

.... оны ....-р сарын ....-ны өдөр

 

Нэхэмжлэгч: ……………… овогт ……………………..

.....................аймаг, ...................сум, …........... хороо, …......... байр ,......…...тоот

Утас:…..............

 

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Гэрлэлт хүчин төгөлдөр бусад тооцуулах тухай.

                Би ......................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................... бид хоёрын гэрлэлтийг хүчин төгөлдөр бусад тооцож өгнө үү.

 

Нэхэмжлэлд хавсаргасан баримт бичиг: /Хавсаргасан баримтын жагсаалтаа бичнэ үү. Мөн хуудсаа дугаарлана уу/

1. Нэхэмжлэл 1 хувь

2. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт 70200

3. Гэрлэлтийн баталгааны хуулбар 1 хувь

4. Иргэний үнэмлэхний хуулбар 1 хувь

5. Хорооны засаг даргын тодорхойлолт /ам бүлийн/

Нийт … хуудас материал  хавсаргав.

/Нотлох баримтыг эх хувиар нь эх хувиар нь өгөх боломжгүй бол нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарыг гаргаж өгнө/

 

 

                           Нэхэмжлэгч:.................../                                       /