ЗАГВАР ХЭВЛЭХ

.............................................................. шүүхэд

нэхэмжлэл гаргах нь:

.... оны ....-р сарын ....-ны өдөр

 

Нэхэмжлэгч: ……………… овогт ……………………..

.....................аймаг, ...................сум, …........... хороо, …......... байр ,......…...тоо

Утас:…..............

Хариуцагч: .....................

.....................аймаг, ...................сум, …........... хороо, …......... байр ,......…...тоот

Утас:…..............

 

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Гэм хорын төлбөр гаргуулах тухай

 

….................... би …. оны … дугаар сарын ….-ны өдөр…... цагийн үед ..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................учруулсан хохирол болох …. төгрөг, үнэлгээ хийлгэсний төлбөр …. Төгрөг, бичиг баримт нотариатаар баталгаажуулсаны төлбөр …. Төгрөг, …....болсоноос хойш өнөөдрийн хүртэлх хугацааны миний өөрийн олох ёстой байсан орлого болох … хоногийн /1 хоног х …......../ төлбөр …. Төгрөг нийт …. Төгрөгийг гаргуулж өгнө үү.

 Нэхэмжлэлд хавсаргасан баримт бичиг: /Хавсаргасан баримтын жагсаалтаа бичнэ үү. Мөн хуудсаа дугаарлана уу/

1. Нэхэмжлэл…. хувь

2. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт.... хуудас /70200 төгрөг/

3. Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний хуулбар –… хуудас

4. …..... акт -….. хувь

5. Хариуцагч …. нь хохирыг бүрэн төлж барагдуулах тухай баталгаа ... хуудас

6. Иргэний үнэмлэхний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар - 1 хувь

Бүгд . . . хуудас материал хавсаргав. /Нотлох баримтыг эх хувиар нь өгөх боломжгүй бол нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарыг гаргаж өгнө/   

                         

                        Нэхэмжлэгч:.................../                                          /