ЗАГВАР ХЭВЛЭХ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               .............................................................. шүүхэд

нэхэмжлэл гаргах нь:

.... оны ....-р сарын ....-ны өдөр

 

Нэхэмжлэгч: ……………… овогт ……………………..

.....................аймаг, ...................сум, …........... хороо, …......... байр ,......…...тоот

Утас:…..............

 

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Бичиг баримтын жинхэнэ эзэмшигчээр тогтоолгох тухай

 

......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................жинхэнэ эзэмшигчээр

намайг тогтоож өгнө үү.

Нэхэмжлэлд: /Хавсаргасан баримтын жагсаалтаа бичнэ үү. Мөн хуудсаа дугаарлана уу/

1.Нэхэмжлэл 1 хувь

2.Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт / 70.200 төгрөг /

3. 2 хүний гэрчийн тодорхойлолт

4.Тодорхойлолт гаргаж өгсөн 2 хүний иргэний үнэмлэх /нотариатаар гэрчлүүлсэн /

5.Оршин суугаа хорооны Засаг даргын тодорхойлолт

6.Иргэний үнэмлэхийн хуулбар нотариатаар гэрчлүүлсэн

7.Бусад баримт

/Нотлох баримтыг эх хувиар нь өгөх боломжгүй бол нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарыг гаргаж өгнө.

 

                           Нэхэмжлэгч:.................../                                       /